Svetovalno delo

Svetovalna delavka v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši. Skupaj z njimi soustvarja pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka, posebej za otroke s posebnimi potrebami. V vlogi zagovornika otrok si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se ustrezno odzivali na njihove potrebe. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec.

Najpogostejša vprašanja, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:

  • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • pomoč otroku ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt, nasilje v družini, odvisnost, socialno-materialne stiske …),
  • razumevanje in pomoč otroku pri zmanjševanju oz. odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk,
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

Svetovanje in posvetovanje poteka po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka. Lahko je osebno, v sodelovanju z vzgojiteljico ali v drugih oblikah (srečanja za starše, delavnice).

Svetovalno delo izvaja Barbara Horvat Želj, prof. soc. in ped., ki je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 15.00 ure (po potrebi tudi izven tega obsega).    T: 03 42 66 450, E: svetovalna@vrtec-zarja.si

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca je izjemno pomembno. Starši so s svojimi opažanji dragocen vir informacij o otrokovem razvoju, močnih in šibkih razvojnih področjih otroka, njegovi igri v domačem okolju …

Oblike sodelovanja:

  • osebni pogovori (govorilne ure),
  • timski sestanki, predavanja in delavnice,
  • ter druge neformalne oblike srečanj s starši.                                                                                                                                                         

Naše osnovno vodilo pri delu je vedno O T R O K, njegovo dobro in varno počutje.